Google PageSpeed

Mặc đinh dịch vụ thiết kế web chưa bao gồm dịch vụ tối ưu Google PageSpeed. Tùy theo độ khó của website dịch vụ tối ưu Google PageSpeed có chi phí khách nhau. 

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến chi phí tối ưu Google PageSpeed

  • Số điểm yêu cầu: Từ 70-90 điểm, Từ 90-10 điểm
  • Độ khó của trang web: 
    • Những trang web đơn giản, chỉ giới thiệu tin tức sản phẩm có chi phí tối ưu rẻ
    • Những tranh web phức tạp, sử dụng nhiều hiệu ứng, tính năng đặc biệt, có chi phí tối ưu cao

II. Chi phí tối ưu Google PageSpeed thông thường:Từ 500.000đ cho những website đơn giản đế 8 .000.000đ cho những website phức tạp

III. Tham khảo điểm Google PageSpeed của 1 số website lơn ( kiểm tra tháng 3/2019 )

Báo dân trí: 

Yeutube: 

 

 

 

Địa chỉ

ZALO
FACEBOOK